Ιερός Ναός Αγίου Ιωάνου του Θεολόγου

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου - Πνευματικό Κέντρο

Στο «Ιστορικόν Δοκίμιον περί Άρτης και Πρεβέζης» του Σεραφείμ Ξενόπουλου διαβάζουμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: «Ἐν τῇ συνοικίᾳ Ἐβραϊκὰ ἀνηγέρθη κατὰ τὴν δεκάτην ὀγδόην ἑκατονταετηρίδα Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καὶ ηὐξήθη ἐπὶ τῶν ὑπογείων καὶ βεβυθισμένων αὐτοῦ βάσεων διὰ πελωρίων ἄνευ ἀσβέστου λίθων ἐκτισμένων, ἀρχαιοτάτου Ναΐσκου, ὅστις ἀνεπηρέαστος διαμείνας τῷ 1821 καὶ ταπεινῶς ἐπισκευασθείς, καὶ πάλιν μικρὸν ὑπομείνας τῷ 1854, ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων περικαλλέστατα παρὰ τῶν φιλοχρίστων ἐνοριτῶν ὁ νῦν ὁρώμενος ἐν ἔτει 1859 Ἰουνίου 1, καὶ μετὰ διετίαν, τῷ 1861 Σεπτεμβρίου 10 ἐνεκαινιάσθη. Κέκτηται ὁ Ναὸς οὗτος ἐνοριτῶν οἰκίας 47 καὶ ἱερέα ἕνα…» 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μνημείο μεταβυζαντινής εποχής, υπήρξε επί σειρά ετών παρεκκλήσιον της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Άρτης. Με την υπ᾽ αριθμ. 19/26-9-1977 πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της ανωτέρω ενορίας, ο ιερός ναός παραχωρήθηκε δωρεάν στην Ιερά Μητρόπολη Άρτης για την εκπλήρωση των Θρησκευτικών, πνευματικών και φιλανθρωπικών σκοπών αυτής. Ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στις 3 Μαΐου 1968, τις οποίες ανέλαβε να διορθώσει ο νεοσύστατος τότε θρησκευτικός Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος». 

Η τελευταία ανακαίνιση του ναού έγινε το 2011, παράλληλα με τις εργασίες ανακαίνισης του Πνευματικού Κέντρου.

Εορτάζει στις 8/5 και στις 26/9.

ΤΗΛ: 2681027957

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white