Πνευματική Γραφίδα

Πνευματική Γραφίδα

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ι.Μ. Πισιδίας

on Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Θεολογικά, Κοινωνία

ΕΡΩΤΗΣΗ : ΓΙΑΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΜΕ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΣ;

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ι.Μ. Πισιδίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: "Μνήμη Δικαίου μετ' ἐγκωμίων" (Παροιμ. 10,7), "Αἰνέσωμεν ἄνδρας ἐνδόξους καί τούς πατέρας ἡμῶν" (Σοφία Σειράχ 44,1), "ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται" ( Σοφία Σειράχ 44,13) καί αὐτῶν "τόν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία" (Σοφία Σειράχ 44,15). Καί στήν Καινή Διαθήκη ὁ Ἀπόστ. Παῦλος μᾶς προτρέπει: " Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν (Ἑβρ. 13,7). Ὅμως καί σέ κάθε ἔθνος, πρόσωπα τά ὁποῖα διακρίθηκαν στό διάβα τῆς ἱστορίας τους, ὅπως εἶναι οἱ ἥρωες, πού θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί στίς ἡμέρες μας, οἱ ἄνθρωποι ἰδιαίτερα τά τιμοῦν. Στήνουν ἀνδριάντες τους καί Ἡρῶα, σέ κεντρικά σημεῖα τῶν πόλεων, καί κάθε χρόνο ὀργανώνουν πρός τιμή τους ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.

Διά τήν ζωήν καί δράσιν τού Αγίου Νικολάου

on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΕΣΒΥΣ ΩΝ ΕΝ ΓΗ ΜΕΓΑΣ, ΚΑΙ ΓΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙΝ ΖΕΕΙΝ».

Διά τήν ζωήν καί δράσιν τού Αγίου Νικολάου

Χριστιανοί μου, η μεγάλη ταραχή και αγωνία και το άγχος μας κάνει όλους να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας μαύρα και σκοτεινά. Ανησυχούμε για τα πλέον ασήμαντα πράγματα. Με το δίκαιό μας άλλωστε, γιατί από τα μικρά γεννιώνται τα μεγάλα κακά μέσα στη ζωή, και έτσι χάνουμε τη γαλήνη μας και την ηρεμία της ψυχής μας. Το κουρασμένο μας σώμα δεν έχουμε που να το ξεκουράσουμε. Τη ματωμένη από τους πόνους καρδιά μας, δεν ξέρουμε που να καταφύγουμε τις πιο πολλές φορές για να σταματήσουμε την αιμορραγία της. Τόσο σκοτισμένοι είμεθα, ώστε δε βλέπουμε, γύρω μας τίποτα παρά μόνον σκοτάδι.

Ο κουρέας και ο Θεός

on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Διδακτικές Ιστορίες

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο κουρέας και ο Θεός

Μια φορά πήγε ένας άντρας στο κουρείο για το καθιερωμένο κούρεμα και ξύρισμα.
Καθώς ο κουρέας άρχισε να δουλεύει, άρχισαν να συζητάνε. Μίλησαν για τόσα πολλά πράγματα και πάρα πολλά θέματα όταν τελικά άγγιξαν το θέμα της θρησκείας και του Θεού.
Ο κουρέας αμέσως αναφώνησε: «Δεν πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει».

Ανεκηρύχθη Άγιος ο Γέρων Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

on Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

Η ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ ΘΑ ΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ.

Ανεκηρύχθη Άγιος ο Γέρων Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Πρακτικά Βήματα Πνευματικής Ζωής Γέροντος Πορφυρίου

Για να έλθει ο Χριστός στην καρδιά πρέπει να Τον αγαπήσετε. Για να Τον αγαπήσετε, πρέπει να σας αγαπήσει πρώτα Εκείνος. Πρέπει πρώτα ο Θεός να σας γνωρίσει και μετά εσείς. Θα εγκύψει και Αυτός αν εσείς πρώτα Του το ζητήσετε. Για να σας αγαπήσει, πρέπει να είστε άξιοι. Για να είστε άξιοι, πρέπει να κάνετε προετοιμασία.

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Γ')

on Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Γ')

Το ιερόν λείψανον του αγίου Ανδρέου εις Κωνσταντινούπολιν

Κατά τας εκ των Πράξεων93 ειδήσεις, η Μαξιμίλλα μετά της πιστοτάτης και αφοσιωμένης εις αυτήν Φαιδαμίας ή Ιφιδάμας πλησίον του τάφου του Πρωτοκλήτου εγκατασταθείσαι, δεν απεμακρύνθησαν εκείθεν «μέχρι τέλους ζωής αυτών». Πλουτούσαι εις έργα ευποιΐας και κοινής ωφελείας, διέθεσαν μετά του Στρατοκλέους ολόκληρον την περιουσίαν των υπέρ των πτωχών και υπέρ ανεγέρσεως εκκλησιαστικών κτισμάτων και «ευαγών κτιρίων ανδρών τε και γυναικών». Εις βαθύ δε γήρας και αυταί και ο Στρατοκλής καταφθάσαντες «και ανεπιλήπτως τον βίον αυτών πολιτευσάμενοι μακαρίως ετελεύτησαν».

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Β')

on Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Β')

Αι πρώται ημέραι της διαμονής του αποστόλου εν Πάτραις

Από της Μακεδονίας ο απόστολος Ανδρέας κατήλθε διδάσκων μέχρι της Πελοποννήσου, αφιχθείς δε εις τας Πάτρας εφιλοξενήθη εν τη οικία πολίτου τινός μονίμως εγκατεστημένου εν τη πόλει, ονομαζομένου Σωσσίου. Ούτος εδέχθη να φιλοξενήση τον απόστολον τοσούτω μάλλον φιλοφρόνως και ευγνωμόνως, όσω πάσχων υπό νόσου ανιάτου και θανατηφόρου, εθεραπεύθη υπ' αυτού παραχρήμα τη επικλήσει του Κυρίου»29. Ως δε ήτο επόμενον, η φήμη του επιτελεσθέντος θαύματος ταχέως διήλθεν καθ' άπασαν την πόλιν, φθάσασα και μέχρις αυτού του ανθυπάτου. Ήτο δε τότε ανθύπατος ανήρ ονομαζόμενος Λέσβιος, προσκεκολλημένος εις την ειδωλολατρικήν πλάνην, δι' αυτό δε τούτο και διεταράχθη «ου μικρώς και εχαρακτήρισε τον επ' ονόματι του Ιησού τοιαύτας θεραπείας επιτελούντα ως «μάγον τινά και απατεώνα». Δεν πρέπει, έλεγε ο Λέσβιος, να δίδωμεν προσοχήν εις αυτόν, αλλ'οφείλομεν μάλλον από τους ιδικούς μας θεούς να ζητώμεν πάσαν ευεργεσίαν30. Έλαβε δε και την απόφασιν να συλλάβη τον απόστολον και να θανατώση αυτόν.

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Α')

on Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Α')

΄Ονομα καταγωγή και επάγγελμα του Ανδρέου

Καθαρώς ελληνικόν το όνομα Ανδρέας (ή Ανδρεύς ή Ανδρείας) παραγόμενον εκ της λέξεως ανδρεία και παρ’ Ηροδότω, Πλουτάρχω, ΙΙαυσανία και Δίωνι Κασσίω απαντώμενον, υπήρξεν έν εκ των ονομάτων εκείνων, όπως και τα ονόματα Φίλιππος και Νικόδημος, τα οποία υπό την ελληνικήν επίδρασιν κατέστησαν από του δευτέρου προ Xpιστού αιώνος λίαν συνήθη παρ’ Ιουδαίοις. Απ’ αυτών δε των πρώτων ημερών της νέας περιόδου, τήν οποίαν ανεκαίνησεv ο ενανθρωπήσας Κύριος ημών, εγένετο το όνομα τούτο περίδοξον και λαμπρόν, διότι υπήρξεν όνομα του πρωτοκλήτου των αποστόλων του

Κατά οργιζομένων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

on Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά, Πατερικά, Θεολογικά

Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΧΑΛΙΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΑΠΥΛΩΤΑ.

Κατά οργιζομένων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Ασυγκράτητα χέρια, βρισιές, κοροϊδίες, κακολογίες, πληγές και άλλα αναρίθμητα κακά προέρχονται από την οργή και το θυμό. Εξαιτίας του θυμού, ξίφη ακονίζονται, δολοφονίες τολμώνται, αδέρφια χωρίζουν και συγγενείς ξεχνούν τον συγγενικό δεσμό τους. Οι οργισμένοι αγνοούν πρώτα τους εαυτούς τους κι έπειτα όλους τους οικείους. Όπως οι χείμαρροι παρασύρουν κατεβαίνοντας το καθετί, έτσι και η βίαιη κι ασυγκράτητη ορμή των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτα. Οι θυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντες, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτ’ άλλο σεβαστό και έντιμο. Ο θυμός είναι μια πρόσκαιρη τρέλα.

Ιερά και Βασιλική Μονή του Θεοβάδιστου Όρους Σινά

on Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013. Posted in Πολιτισμός

Η ΣΙΝΑΪΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟ ΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΥΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ.

Ιερά και Βασιλική Μονή του Θεοβάδιστου Όρους Σινά

    Η χερσόνησος, που συχνά περιγράφεται ανακριβώς ως “24000 τετραγωνικά μίλια αχρήστου γης” είναι η πύλη μεταξύ Αφρικής και Ασίας και η γέφυρα μεταξύ Μεσογείου και Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή του συντομότερου δρόμου από την Ευρώπη προς τον Ινδικόν ωκεανό και την άπω Ανατολή.Εκ πρώτης όψεως το Σινά φαίνεται δυσπρόσιτο, γεμάτο άγονα και βραχώδη όρη. Η γη είναι ακατάλληλη για καλλιέργεια και οι βροχές πολύ λίγες, πολλή η ζέστη την ημέρα και πολύ το κρύο τη νύκτα.Εν τούτοις το Σινά δεν είναι μία έρημος μονότονη και ενιαία. Το βόρειο τμήμα από το Ελ Αρίς μέχρι την διώρυγα του Σουέζ αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις, που διέσχισαν επανειλημμένα στο παρελθόν μεγάλοι στρατοί.

Βίος, θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής Αγίας Αικατερίνης

on Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά, Θεολογικά

ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟ ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΜΝΗΣΟΜΕΝ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟΝ ΣΙΝΑ.

Βίος, θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής Αγίας Αικατερίνης

    Σήμερα αδελφοί μου η εκκλησία μας γιορτάζει και τιμά, τη μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης. Η Αγία μας είναι από τα πιο λαμπρά στολίδια των μαρτύρων, της Ορθοδόξου ημών πίστεως και Εκκλησίας. Κατήγετο από την Αλεξάνδρεια και από γονείς ευγενείς. Ως προς το σωματικό της κάλος, ήτο πανέμορφη και καλλονή, η ομορφιά της δε κατά τους συναξαριστάς ήτο εκθαμβωτική. Στα είκοσί της χρόνια, μόλις στα είκοσί της χρόνια, είχε πολύ μεγάλη μόρφωση. Η γνώση της στην κλασική παιδεία, και φιλοσοφία, ήταν καταπληκτική, - σαν τους σημερινούς νέους. - Έκαμε επίσης σπουδές στη ρητορική και στις ξένες γλώσσες της εποχής της τότε.

<<  25 26 27 28 29 [3031  >>  

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white