Πληροφορίες / Δικαιολογητικά Διαζυγίου

Η Ιερά Μητρόπολις Άρτης εκδίδει Διαζευκτήρια διά γάμους, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Επίσης, λύει πνευματικώς γάμους, οι οποίοι έχουν τελεσθεί εκτός Επικρατείας, εφόσον η αμετάκλητως δικαστική απόφαση εκδόθηκε εκ του εδρεύοντος Δικαστηρίου (Πρωτοδικείο Άρτης).

Αρχικώς, θα πρέπει να μεταβιβαστούν από την Εισαγγελία τα κάτωθι έγγραφα στη Μητρόπολή μας. Τα έγγραφα μπορούν να μεταβιβαστούν είτε υπηρεσιακώς από την Εισαγγελία, είτε δια χειρός του ενδιαφερομένου (-ης) ή διά του πληρεξουσίου δικηγόρου.

1. Διαβιβαστικό Εισαγγελίας
2. Αίτηση Πνευματικής Λύσης
3. Συμβολαιογραφική Πράξη (μόνο για συναινετικό διαζύγιο)

ή

3. Απόφαση Δικαστηρίου * 
4. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας 
5. Έκθεση Παραιτήσεως Ενδίκων Μέσων

* Σε περίπτωση που η Απόφαση εκδόθηκε από Δικαστήριο εκτός Ε.Ε., απαιτείται Αναγνώριση του Δεδικασμένου από Ελληνικό Δικαστήριο.

 
Σε μία εργάσιμη ημέρα, εκδίδεται από το Γραφείο Γάμων το Διαζευκτήριο. Για την παραλαβή του απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες - έγγραφα:

  1. Δελτίο Ταυτότητος
  2. Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα, στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι άλλο πρόσωπο (εξαιρείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος)
  3. Παράβολο Χαρτοσήμου των 15€ από τη Δ.Ο.Υ. (στοιχίζει 18€)
  4. Καταβολή 15€ για τα κληρικόσημα

 

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white