Skip to main content

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 175 ΑΡΤΑ

01 Δεκεμβρίου 2022

 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

      « ΕΛΕΗ      ΑΡΤΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πλειοδοτικής δημοπρασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ιδρύματος με την επωνυμία ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που εδρεύει στην Άρτα (Μ.Ιγνατίου-αρ.24 Άρτα) και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της με αριθμό 4/26-10-2022 Πράξης αυτού

 

Προκηρύσσει

Πλειοδοτική δημοπρασία δια ενσφράγιστων προσφορών  για τη μίσθωση επί τριετίας,(3) ενός ισογείου καταστήματος 72,47 τμ,  επί της οδού Σκουφά 175-Άρτα.

Σχετική ανακοίνωση, προς γνώση των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, καθώς στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Άρτης www.imartis.gr.

Οι ενσφράγιστες προσφορές μετά των λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, από 1/12/2022 έως και 20/12/2022  στο γραφείο του Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» που βρίσκεται στην πόλη της Άρτας και επί της οδού Μητροπολίτου Ιγνατίου-αρ.24 ΤΚ 47100 ΑΡΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 π.μ έως 13:30 και θα παραλαμβάνονται υπό των υπαλλήλων του Ιδρύματος Θεοφάνη Κουτσογιάννη, και Αλεξίου Παύλου, οι οποίοι και θα χορηγούν σχετικό αποδεικτικό (πρωτόκολλο) παράδοσης παραλαβής εκάστου φακέλου συμμετοχής. Πληροφορίες επίσης θα παρέχονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος[τηλέφωνο: 2681027092].

 Το περιεχόμενο του εγγράφου υποβολής εκάστης  προσφοράς από οιονδήποτε συμμετέχοντα θα είναι σύμφωνο με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης.

Η σχετική δε διαδικασία θα διέπεται από τους κάτωθι όρους :

Άρθρο 1ο: Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου αφορά μίσθωση  ισογείου καταστήματος , και η τιμή εκκίνησης ανέρχεται στο ποσό των  χιλίων διακοσίων ευρώ (1200,00 €) μηνιαίως, πλέον του χαρτοσήμου 3,6%.

 Άρθρο 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες(εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε απαιτείται να προσκομίσει φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής του στην χώρα, σε ισχύ), ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα προσέρχονται αυτοπροσώπως η δι’  εκπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου επιδεικνύοντας, κατά την παράδοση του ενσφράγιστου φακέλου στην Γραμματεία του Ιδρύματος και εν συνεχεία προσκομίζοντας έγγραφη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδότηση   (ή και συμβολαιογραφικό έγγραφο) καθώς και σχετικό πρακτικό του νομικού προσώπου, αναλόγως του νομικού καθεστώτος, που το διέπει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα  έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα της συντάξεως του σχετικού πρακτικού  [ πχ τελευταίο καταστατικό κλπ]

Στην διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών απορρίπτονται και δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους : α/ Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά, β/ Αποκλείονται επίσης της συμμετοχής στην παρούσα πλειοδοτική δημοπρασία : α] οι οφειλέτες του Ιδρύματος από οποιοδήποτε αιτία καθώς και οι σύζυγοι των οφειλετών, οι ανιόντες αμφοτέρων αυτών [ήτοι των οφειλετών και των συζύγων αυτών ] και οι κατιόντες τους και οιαδήποτε  πρόσωπα που, κατά την κρίση της Επιτροπής ενεργούν για λογαριασμό αυτών, καθώς και συμμετέχοντες σε προηγούμενες δημοπρασίες, οι οποίοι παρά το γεγονός  ότι πλειοδότησαν δεν απεδέχθησαν τελικώς το αποτέλεσμα αυτών, καθώς και οι,  κατά την 23/12/2022  υπερήμεροι οφειλέτες του Ιδρύματος, Επίσης αποκλείονται της Δημοπρασίας τα νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ως μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπός του ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα.  

Άρθρο 2α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Α) Το ΔΣ του Ιδρύματος θα δέχεται σφραγισμένες, γραπτές προσφορές µε τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας). Το περιεχόμενο του ενσφράγιστου φακέλου εξωτερικά θα αναγράφει «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΚΟΥΦΑ 175,-ΑΡΤΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ». Οι σφραγισμένες, γραπτές προσφορές συνταχθείσες κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης και συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή ταυτότητας πολίτη Ε.Ε ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, β) φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για πολίτες Ε.Ε., γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι : ι/ έλεγξε το προς ενοικίαση κτίριο, διαπίστωσε καλώς την υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς φθορών και αναγκαίων κατασκευών, ώστε να καταστεί αυτό λειτουργικό και κατάλληλο για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, ότι η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ίδιο και ότι δεν θα εγείρει ουδέποτε και ουδεμία αξίωση για την απαραίτητη δαπάνη επιδιορθώσεως των βλαβών –κατασκευών, καθόσον αυτές τις υποχρεώσεις τις αναλαμβάνει ο ίδιος και δεν έχουν καμία σχέση με το καταβαλλόμενο ενοίκιο και ιι/ έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο προτίθεται να πλειοδοτήσει και γ ) εγγύηση συμμετοχής, αυτού που επιθυμεί να λάβει μέρος  στη δημοπρασία µε βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση σ’ αυτό απ’  αυτόν, ποσού ίσου προς πέντε (5) μηνιαία μισθώματα του ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: έξι χιλιάδες ευρώ (6000,00 €) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας της Ελλάδος. Σημειωτέον ότι ο πλειοδότης μισθωτής, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μισθώσεως, υποχρεούται να προβεί αφενός σε μετατροπή του ανωτέρω ποσού εγγύησης σε μετρητά και αφετέρου σε  συμπλήρωση του ποσού της ανωτέρω εγγυήσεως (με μετρητά), ούτως ώστε η καταβληθείσα τελικώς εγγύηση να είναι ισόποση πέντε (5) μηνιαίων μισθωμάτων (μη συμπεριλαμβανομένων εις αυτά και του αναλογούντος επ’ αυτών τέλους χαρτοσήμου). Η εν λόγω εγγύηση θα  είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε αν είναι πάντοτε ίση με πέντε (5) μηνιαία μισθώματα.

                Η σχετική βεβαίωση ή εγγυητική θα αναφέρει ως αιτία τη λέξη εγγύηση για το ακίνητο για το οποίο πλειοδοτεί. Εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε απαιτείται να αποστείλει φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής του στην χώρα σε ισχύ.

Β) Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής θα επιστρέφεται μετά τη λήξη της δημοπρασίας στους αποτυχόντες, θα κρατηθεί όμως του τελευταίου πλειοδότη, και θα υποβληθεί μαζί µε τα πρακτικά στο Δ.Σ του Ιδρύματος για έγκριση.  Το περιεχόμενο του εγγράφου, που αφορά την κατάθεση εγγύησης από έκαστο των συμμετεχόντων θα είναι σύμφωνο με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσης.

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχει στη διαδικασία για λογαριασμό άλλου, πρέπει να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασμό αυτού του οποίου πλειοδοτεί, προσκομίζοντας πρόσφατο ειδικό πληρεξούσιο συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο ή και έγγραφη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Άρθρο 2β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Το Δ.Σ του Ιδρύματος θα δέχεται σφραγισμένες, γραπτές προσφορές µε τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρας  διεύθυνση, νόμιμος εκπρόσωπος, τηλέφωνα επικοινωνίας, ). Το περιεχόμενο του ενσφράγιστου φακέλου εξωτερικά θα αναγράφει.»ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΚΟΥΦΑ 175-ΑΡΤΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» Οι σφραγισμένες, γραπτές προσφορές συνταχθείσες κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης και συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Έγγραφη προσφορά συμμετοχής συνταχθείσα ( κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης), β) Εγγύηση  συμμετοχής συνταχθείσα ( κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσης), γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι το υποψήφιο νομικό είναι ενήμερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, δ) Καταστατικό Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού σε κυρωμένα αντίγραφα, ε) Σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ( και από το ΓΕΜΗ  αν τούτο απαιτείται) από το οποίο θα προκύπτουν η δημοσίευση του καταστατικού και όλες οι τροποποιήσεις του, ζ) Σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. τα ΦΕΚ στα οποία έχει δημοσιευθεί η σύσταση του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ ή οιοδήποτε έτερο έγγραφο από το ΓΕΜΗ, από το  οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, η) Σε περίπτωση που το συμμετέχον ν.π. έχει την μορφή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., με το οποίο αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου και η υποβολή προσφοράς καθώς και το εξουσιοδοτημένο να καταθέσει την προσφορά φυσικό πρόσωπο, θ) Σχετική δήλωση της υφισταμένης ακίνητης περιουσίας (Έντυπο Ε9) του συμμετέχοντος νομικού προσώπου, ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος για λογαριασμό του νομικού προσώπου (υφισταμένης βεβαίως σε κάθε περίπτωση σχετικής πρόβλεψης στο σχετικό πρακτικό ΔΣ του νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι έλεγξε το προς ενοικίαση κτίριο, διαπίστωσε καλώς την υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς φθορών και αναγκαίων κατασκευών, ώστε να καταστεί αυτό λειτουργικό και κατάλληλο για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, ότι η δαπάνη αυτή θα βαρύνει το νομικό πρόσωπο και ότι δεν θα εγείρει αυτό και οι εταίροι του,  ουδέποτε και ουδεμία αξίωση για την απαραίτητη δαπάνη επιδιορθώσεως των βλαβών –κατασκευών, καθόσον αυτές τις υποχρεώσεις τις αναλαμβάνει ο ίδιος και δεν έχει καμία σχέση με το καταβαλλόμενο ενοίκιο, κ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον νομίμως συμμετέχοντα για λογαριασμό του νομικού προσώπου (υφισταμένης βεβαίως σε κάθε περίπτωση σχετικής πρόβλεψης στο σχετικό πρακτικό ΔΣ του νομικού προσώπου) ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.

Άρθρο 2γ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Α) Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους (από το Υπουργείο Εξωτερικών ή κατά περίπτωση από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ) στην Ελληνική γλώσσα. Β) Σημειωτέον ότι σε περίπτωση κατά την οποία μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο-εταιρεία, πέραν των ανωτέρω, θα ευθύνονται προσωπικά για την εκπλήρωση των όρων της καταρτισθησομένης μισθώσεως και τα μέλη αυτής σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας καθώς και νόμιμος εκπρόσωπός της σε περίπτωση κεφαλαιουχικής εταιρείας. Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου η νομιμοποίηση της συμμετοχής του θα κριθεί από το νομικό καθεστώς, που το διέπει.

Άρθρο 3ο : Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών,  θα συντάξει πρακτικό στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι προσφορές

Το συνταχθέν πρακτικό θα υποβληθεί στο Δ.Σ του Ιδρύματος προς έγκριση, και θα αναδείξει ως μισθωτή του ακινήτου τον προσφέροντα  το υψηλότερο µίσθωµα και µε τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους εκμίσθωσης για το Ίδρυμα. Ο τελευταίος πλειοδότης ουδέν δικαίωμα αποκτά από τυχόν μη έγκριση και των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 4ο : Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου,  ύστερα από σχετική πρόσκληση του ΔΣ του Ιδρύματος. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός οκτώ (8) ημερών από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ιδρύματος, και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του .

 Άρθρο 5ο  : 1. Η μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου έχει διάρκεια τριών (3) ετών, αρχίζει από την υπογραφή του  μισθωτηρίου συμβολαίου, κατά την οποία ο μισθωτής οφείλει (πέραν της εγγυήσεως) να προκαταβάλει για το  ακίνητο το µίσθωµα του πρώτου μισθωτικού μήνα. Μετά τη λήξη της μίσθωσης δύναται να συμφωνείται η ανανέωση αυτής για χρόνο ίσο ή βραχύτερο µε τους ίδιους όρους. 2. Το μίσθωμα, που θα επιτευχθεί, θα ισχύει για τα πρώτα δύο (2) μισθωτικά έτη, ενώ µε την έναρξη του τρίτου μισθωτικού έτους και εντεύθεν το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, κάθε μισθωτικό έτος προσαυξανόμενο στο 100% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική μεταβολή του ∆ΤΚ το μίσθωμα θα παραμείνει το ίδιο. 3. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Προς τούτο μαζί με την προσφορά και την εγγύησή του, έκαστος των συμμετεχόντων για το μίσθιο θα υποβάλει και σχετική δήλωση με περιεχόμενο σύμφωνο με το   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός των πρώτων τριών (3) ημερών  κάθε μισθωτικού μηνός, µε κατάθεση σε τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, χωρίς περαιτέρω όχληση.

Άρθρο 6ο : 1. Το καταβληθέν, σύμφωνα µε το άρθρο 2ο  της παρούσης, ποσό της εγγύησης για τη συμμετοχή έκαστου πλειοδοτούντα μισθωτή στη δημοπρασία, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο µε πέντε (5) μηνιαία μισθώματα, θα παραμένει άτοκα στα χέρια του εκμισθωτή Ιδρύματος ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης εκ μέρους του μισθωτή . 2. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται ατόκως στο μισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας αποχώρησης του από το μίσθιο την απόδοση ελεύθερης της χρήσης του και των κλειδιών του, την εξόφληση όλων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων και την εν γένει εκκαθάριση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων. Στην περίπτωση παραβίασης από το μισθωτή οποιουδήποτε των όρων του µισθωτηρίου οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις, η χρηµατική αυτή εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος, ενώ η το Ίδρυμα θα διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματά του για την κάλυψη κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας από την αθέτηση των υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδειχθησόμενου μισθωτή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης σε καμιά περίπτωση δεν θα συμψηφίζεται προς τα τυχόν οφειλόμενα μισθώματα ή µε οποιαδήποτε άλλη οφειλή του µμισθωτή.

Άρθρο 7ο  : Η κατανάλωση ύδατος και ηλεκτρικού ρεύµατος ως και κάθε άλλης παροχής κοινής ωφέλειας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του μισθίου θα βαρύνουν αποκλειστικά το µμισθωτή  ο οποίος µε την υπογραφή του µμισθωτηρίου συμβολαίου υποχρεούται να προβεί στην αλλαγή του ονόµατος χρήστη στους παρόχους κοινής ωφέλειας. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των δηµοσίων και δηµοτικών τελών σε σχέση µε το μίσθιο. Οι ανωτέρω δαπάνες θα θεωρούνται μίσθωμα. Σημειωτέον ότι η μη καταβολή και εξόφληση λογαριασμού υδρεύσεως (ανεξαρτήτως του ονόματος στο οποίο θα εκδοθεί , εφόσον αφορά την κατανάλωση ύδατος στο μίσθιο ακίνητο) θα συνιστά παράβαση ουσιώδως συμβατικού όρου , έχοντος του εκμισθωτή τη δυνατότητα να προβεί σε έξωση του αναδειχθησόμενου μισθωτή  και εκ της αιτίας αυτής.

Άρθρο 8ο Η χρήση του μισθίου: Στέγαση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

                Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης του μισθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και σε κάθε συμβατική παράταση της, αν δεν υφίσταται έγγραφη έγκριση προς τούτο του ΔΣ του Ιδρύματος. Ρητά επίσης απαγορεύεται η υπεκµίσθωση του μισθίου ακινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις στο μίσθιο   των µελών του ΔΣ του Ιδρύματος. Επίσης  ο μισθωτής υποχρεούται κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τη λήξη της   συμβάσεως μισθώσεως, να δέχεται επισκέψεις και φυσικών προσώπου, που θα ενδιαφερθούν μελλοντικά για πλειοδοσία σε προσεχή νέα διακήρυξη εκμισθώσεως αυτού. Επιπλέον σε τυχόν ανακαινίσεις του ακινήτου, που θα απαιτηθούν και θα εκτελεστούν επιμελεία του Ιδρύματος ο μισθωτής θα επιτρέψει απρόσκοπτα την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.  Ο μισθωτής υποχρεούται , να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διατηρώντας το καθαρό, ευπρεπές και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά θα ευθύνεται προς αποζημίωση για κάθε φθορά, βλάβη ή ζηµία που τυχόν προξενήθηκαν σε αυτό, µε εξαίρεση τις ζηµιές, φθορές κ.τ.λ. της συνήθους χρήσης. Ο µισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το µίσθιο κατά τέτοιο τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή, και των περιοίκων. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

Άρθρο 9ο : Ο μισθωτής υποχρεούται να πραγματοποιεί µε δαπάνες του τις αναγκαίες επισκευές χωρίς να επιφέρει ουσιώδες μεταβολές ή αλλοιώσεις στο μίσθιο. Απαγορεύεται στο μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου ακινήτου, εκτός και αν υφίσταται αποκλειστικά και μόνο έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκμισθωτή. Κατόπιν της συναίνεσης αυτής, ο μισθωτής μπορεί µε δικά του έξοδα και δαπάνες να προβαίνει σε διαρρυθμίσεις στο μίσθιο, εφόσον δεν θίγεται η στατικότητα του κτιρίου και ο φέρων οργανισμός ή η εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου, ύστερα από έγγραφη γνωμάτευση ειδικού μηχανικού. Επίσης οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου, αποκρούοντας κάθε καταπάτηση του από τρίτους.

Άρθρο 10ο : Κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής θα υποχρεούται να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου, και να το παραδώσει στην ίδια καλή κατάσταση, που το είχε παραλάβει, μαζί µε τις από τον ίδιο γενόµενες τυχόν προσθήκες ή εγκαταστάσεις, οι οποίες περιέχονται στο Ίδρυμα, πλην φυσικά των επίπλων και των κινητών συσκευών προσωπικής χρήσης του µμισθωτή. Επίσης προς άρση οιασδήποτε αμφισβητήσεως ορίζεται ότι ο μισθωτής απαγορεύεται να παραλάβει  οτιδήποτε από την ηλεκτρολογική και τη τυχόν μηχανολογική εγκατάσταση του μισθίου (πίνακες κλπ) , δυνάμενος να παραλάβει αποκλειστικά και μόνο κινητά πράγματα κυριότητάς του , τα οποία μπορούν να αποσπαστούν από το μίσθιο χωρίς να προκληθεί ζημία σε αυτό. Ο μισθωτής θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης του μισθίου, εκτός από αυτές που οφείλονται στη συνήθη χρήση. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι οποιαδήποτε φθορά σχετικά με θύρες , καζανάκια, θερμοσίφωνα θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή, είτε απαιτείται επισκευή και επιδιόρθωση, είτε αντικατάσταση. Για όσο διάστημα αρνείται την απόδοση, ο μισθωτής θα οφείλει για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποζημίωση χρήσης ίση προς το 1/10  του τελευταίου μηνιαίου μισθώματος

Άρθρο 11ο : Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης εκ µέρους του μισθωτή, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις,  όπως η µη εμπρόθεσμη πληρωμή έκαστου μισθώματος, της βαρύνουσας το μίσθιο αναλογίας επί των πάσης φύσεως δαπανών των κοινοχρήστων χώρων, των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος (ΔΕΥΑΑ)κλπ, θα παρέχει στο Ίδρυμα το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να αξιώσει την απόδοση της ελεύθερης χρήσης του μισθίου. Ειδικά σε περίπτωση µη πληρωμής εκάστου των συµφωνηµένων µισθωµάτων, μη καταβολής  λογαριασμών ΔΕΥΑΑ, το Ίδρυμα δικαιούται να αξιώσει δικαστικώς την έκδοση διαταγής απόδοσης του µισθίου και την έκδοση διαταγή πληρωµής για τα οφειλόµενα και εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούµενες για τη διαδικασία αυτή προϋποθέσεις του Νόµου. Στην περίπτωση αυτή, θα καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος η κατατεθείσα χρηματική εγγύηση.

Άρθρο 12ο : Τα έξοδα χαρτοσήμου, ο ΟΓΑ χαρτοσήμου κ.λ.π, (τα οποία θα υπολογίζονται πλέον εκάστης  προσφοράς για το  ακίνητο) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 13ο. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, κατά το άνοιγμα των ενσφράγιστων φακέλων, στο γραφείο του Ιδρύματος στην Ιερά Μητρόπολη Άρτας, ότι λείπει οιοδήποτε εκ των απαιτούμενων και προβλεπόμενων στην παρούσα νομιμοποιητικών εγγράφων ή δεν προσκομισθεί κατά το άνοιγμα εκάστου φακέλου, κατά τα προαναφερόμενα, δε θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή του ενδιαφερομένου από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρτα  26/10/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                          

† Ο Μητροπολίτης Άρτης  Καλλίνικος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 175-Άρτα. ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ………........…….. ΕΥΡΩ .

Άρτα, …... ............................ 2022

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Του …………………………………

---------------------------.------------------------------

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ. ……...................... τραπεζική επιταγή ή την υπ’ αριθμ. ...................... βεβαίωση του ΤΠΚ∆ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού .........................ευρώ  ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία για τη μίσθωση επί τριετίας  του .....(περιγραφή ακινήτου ή ακινήτων)................ και ως μέρος εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση των όρων της τυχόν συνταχθησομένης συμβάσεως μισθώσεως

Άρτα, …... ............................ 2022

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ

Του………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία αξίωση για μείωση του μισθώματος έχω ή διατηρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως μισθώσεως, καθόσον αναγνωρίζω ότι το επιτευχθέν μίσθωμα (και οι συμβατικές του προσαυξήσεις)  ανταποκρίνεται πλήρως στην εμπορική αξία του μισθίου υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Άρτα, …... ............................ 2022

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ